Algemene Voorwaarden

Algemene Bezorg en afhaal voorwaarden Restaurant Emmen bv.

 

Overeenkomst

 

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.happydinner.cashdesk.nl accepteert u het aanbod van Restaurant Emmen bv.  welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met dit restaurant. Restaurant Emmen bv. zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot het Restaurant Emmen bv.. De contactgegevens van het Restaurant Emmen bv. vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden uiteindelijk overgemaakt op de rekening van Restaurant Emmen bv..

 

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Restaurant Emmen bv. persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

 

1.3 Restaurant Emmen bv. zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

 

Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke op de site staat aangegeven. De prijzen staan per gerecht vermeld. Het bezorggebied plus de daarbij horende postcodes zijn op de site terug te vinden.

 

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.happydinner.cashdesk.nl.

 

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

 

2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

 

Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Restaurant Emmen bv. achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

 

3.2 Restaurant Emmen bv. is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

 

Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.happydinner.cashdesk.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

 

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.happydinner.cashdesk.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Restaurant Emmen bv.. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.happydinner.cashdesk.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van Restaurant Emmen bv.

 

Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Restaurant Emmen bv. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

 

6.2 De aansprakelijkheid van Restaurant Emmen bv. voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

 

6.3 De aansprakelijkheid van Restaurant Emmen bv. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.